Page 1 - Informator 4-22
P. 1

info

   kočevski BOREC

   Informator Združenja borcev za vrednote NOB Kočevje. Izhaja mesečno; Leto 2022; mesec: marec; številka:   4
   Uredniški odbor: IO ZB Kočevje, zanj Jože Oberstar; grafična podoba: Pavel Majerle Kukin

               ZVEZA BORCEV OD USTANOVITVE DO DANES
   Zveza borcev NOV Slovenije je v šestdesetih letih svojega obstoja opravila zelo pomembne in
   obsežne naloge v interesu svojega članstva, pa obenem tudi v interesu slovenskega naroda in

   v izgradnji slovenske države. V tej informaciji na kratko povzemamo glavna dejstva v
   vsebinskem in časovnem pomenu, da bi se spomnili na to, kaj pravzaprav praznujemo ob 60.
   obletnici ustanovitve.
                  I. ČASOVNI MEJNIKI V RAZVOJU

   1948 - Na kongresu 4. julija 1948 je 984 prisotnih delegatov ustanovilo Zvezo bocev NOV Slovenije
   kot družbeno politično organizacijo. V Zvezi je bilo tedaj 792 krajevnih organizacij, 27 okrajnih in 3
   mestnih, s 120.000 člani. V desetih letih se je to število povečalo na 130.000 od 157.000 s popisi
   ugotovljenih aktivnih udeležencev NOB, v naslednjih letih pa se je število iz naravnih razlogov

   postopno zmanjševalo.
   1974 - Ustavna uvedba delegatskega sistema, ko Zveza borcev s svojimi delegacijami v občinskih in
   republiški skupščini postane del oblasti.
   1989 - Sprememba statusa Zveze borcev iz družbeno politične v organizacijo civilne družbe in
   ohranitev enotnosti ne glede na politično pripadnost članov.
   1990 - Podpora prizadevanjem za osamosvojitev Slovenije.
   1991- Obsodba agresije JLA, izstop iz Zveze iz Zveze borcev Jugoslavije. Podpora narodni pomiritvi,
   obsodba povojnih pobojev, upor revizij zgodovine, manipulacij z mrtvimi in razvrednotenju NOB.

   Ta stališča so tudi stalnicavseh nadaljnih let.
   1992 - Preimenovanje v Zvezo združenj borcev in udeležencev NOB, začetek možnosti, da se lahko
   včlanijo tudi neudeleženci NOB.
   1994 - Sprejem v Svetovno federacijo veteranov, pozneje tudi v druge mednarodne organizacije.
   1996 - Država prizna Zvezi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov,
   žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč.
   2007 - Preoblikovanje Zveze in združenj v organizacijo borcev za vrednote NOB. Tudi za obrambo

   zgodovinske resnice in spoštovanje NOB, njenih znamenj in udeležencev.
   2008 - Ob začetku leta je bilo v Zvezi 77 združenj in društev s 750 krajevnimi organizacijami,
   60 odbori in služb NOV in POS in51.034 člani, od tega 28.320 iz vrst borcev NOB in žrtev vojnega
   nasilja ter 22.714, ki niso bili udeleženci NOB. Število teh se iz leta v leto veča, samo v prvem
   polletju letos za več kot 3.000, medtem ko se število udeležencev NOB po naravni poti hitro
   zmanjšuje.

   Vir: Slavko Grčar, podpredsednik ZZB NOB Slovenije, Ljubljana, 12.06.2008
   Kontakt: predsednik - Jože Oberstar 041 953 065; podpredsednik Dušan Zamida 041 360 330; podpredsednica Dragica Legvart 040 720 944
   1   2