KOČEVJE - GROBNICA - KOSTNICA NA MESTNEM POKOPALIŠČU
Na mestnem pokopališču v Kočevju je postavljena grobnica padlim borcem. Na beli marmornati plošči (225x435x52 cm) so vklesana imena 74 borcev: ANŽLOVAR ALOJZ - ARKO JOŽE - BADANJAK FRANJO - BAKŠIČ JOČE - BARTOL EDVARD - BATINICA ALEKSANDER - BATINICA ANGELCA - BRNČIČ IVAN - BRNČIČ STANKO - CURL MATIJA - CVAR FRANC - DOMBI ALEKSANDER - FABJAN BRANKO - HEFERLE MARIJA - HITI IVAN - HOČEVAR - HOČEVAR JOŽE - HOČEVAR TONČKA - IVANC METOD - JAJTIČ MARKO - JENKO PETER - JURCA MILAN - KLARIČ IVAN - KNAVS ALOJZ - KNAVS SREČKO - KOGEJ JOŽE - KORELC ANTON - KOSEC FRANC - KOVAČIČ ANTON - KOVAČEVIČ MILAN - KOTAR ANTON - KOTAR JOŽE - KRAVS STANISLAV - KUM FRANC - KUŽNIK FRANC - LIČAN MILAN - LISAC JOŽE - MAJER ANTON - MAJER FRANC - MAVRIN FERDO - MAZZONI ERVIN - MAZZONl IVAN - MIHELIČ ANTON - MURTIZANOVIČ MUGBIL - PAPEŽ MATIJA - PERENIČ JANEZ - PERENIČ JOŽE - PETRIČ MARTIN - PETRIČ RAFAEL - PETROVČIČ IVAN - PLOT FRANC - POVŠE JANKO - PRAPROTNIK MARTIN - PRIMOŽIČ VILI - RONKO ALBIN - RUDOLF FRANC - SAMIDA ADOLF - SLAMIČ SLAVKO - STARIČ JOŽE - ŠERCER JAKOB - ŠKULJ VIKTOR - ŠPEHAR LUDVIK - ŠTER IVAN - TALAR FRANC - TARZAN DR. PETER VALANT EDI - VIDENIČ ALBIN - VIDMAR CIRIL - ZELNIK IVAN - ŽAGAR FRANC - ŽAGAR VALENTIN - ŽNIDARŠIČ ANTON - DACAR ANTON - DEBELJAK ANTON - FRIDERIK HOJE - STOPAR ANDREJ - COLNAR ŠTEFAN - KARNIČNIK LEOPOLD Načrt za grobnico ni bil v celoti realiziran. V obelisk bi morale biti vdelane v horizontalni legi še tri skolpture, ki bi predstavljale padle partizane. Načrt za grobnico je izdelala arhitektka ing. Marjeta Rupnik. Spomenik - obelisk pa je delo akademskega kiparja Staneta Jarma. Grobnica je bila slovesno odkrita 3. oktobra 1968.
V času vojne vihre ni bilo mogoče pokopati vseh padlih borcev na pokopališča ali v grobnice. Mnogo borcev je bilo pokopanih na samih bojiščih v skupni grob ali posamezno. Dokumenti ali zapisi o padlih se niso ohranili. Zato še dandanes obstajajo grobovi in grobišča z napisom "grob neznanega partizana". Po koncu 2. svetovne vojne se je začelo s prekopavanjem padlih borcev. Na Kočevskem se je s to akcijo začelo oktobra 1948 in nadaljevalo spomladi 1949. Akcijo je vodil Okrajni odbor Zveze borcev. Terenske razmere, zlasti razsežnost Kočevske, slabe prometne povezave in pomanjkanje prevoznih sredstev, so oteževale prekopavanje. Posebno težavo je predstavljajo tudi prepoznavanje posmrtnih ostankov. Borci pri sebi niso smeli imeti listin ali osebnih dokumentov. Zbrane posmrtne ostanke borcev so pokopali na partizansko pokopališče na Trati. Z novo prostorsko ureditvijo pa je bilo kasneje določeno, da se to pokopališče ukine. Posmrtne ostanke so 1968 prekopali na novo mestno pokopališče na Črnomaljski cesti. V skupno grobnico so pokopali 167 posmrtnih ostankov padlih borcev.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje