KOČEVJE - SPOMENIK 9. SLOVENSKI NARODNOOSVOBODILNI BRIGADI
Na pročelju stare osnovne šole na Reški cesti je postavljeno spominsko obeležje. Na sredi so podobe borcev, pod njimi pa bela marmornata plošča (59x39 cm) z napisom: Ob straneh sta bakreni plošči (96x143 cm) z vrezanimi podobami borcev. Avtor spominskega obeležja je akademski kipar Stane Jarm. Ostali podatki o spominskem obeležju niso znani.
TU JE ŠTAB ZAPADNO  DOLENJSKEGA ODREDA  12.IX. 1943 FORMIRAL  IX. SNOB XVIII. DIVIZIJE
Po kapitulaciji italijanske vojske je prišlo do reorganizacije partizanskih enot. Te niso bile več vezane na določen teritorij, temveč so delovale kot operativne enote po vsem jugoslovanskem ozemlju. Glavni štab NOV in POS je izdal odredbo, da se Zapadnodolenjskij partizanski odred preoblikuje v 9. slovensko narodnoosvobodilno brigado (SNOB), imenovana tudi Kočevska brigada. Prvič se je brigada zbrala na Polomu 14. septembra 1943. Takoj po ustanovitvi so jo vključili v 18. divizijo, v kateri je ostala še po koncu vojne. Deveta SNOB se je najprej bojevala pred Ljubljano, med nemško ofenzivo oktobra in novembra 1943 na Kočevskem in po njej v Gorskem Kotarju, od srede februarja 1944 pa v zahodnem delu Dolenjske.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje